Tietosuojaseloste

Kotipalvelu Päivikki Oy:n kuvaus henkilötietojen käsittelytoimista. Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Kotipalvelu Päivikki Oy
Hämeenkatu 10, 11100 Riihimäki
Y-tunnus: 3163020-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Päivi Lehtinen
Sähköpostiosoite: paivi@kotipalvelupaivikki.fi
Puhelin: 044 032 1107

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kotipalvelu Päivikki Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Kotipalvelu Päivikki Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Kotipalvelu Päivikki Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • Kotipalvelu Päivikki Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
 • Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu sekä sen toteuttaminen, järjestäminen ja seuranta. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin ja mahdollisen raportoinnin yhteydessä.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Kotipalvelu Päivikki Oy:n asiakkaat. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Kotipalvelu Päivikki Oy:n asiakkaana olevan potilaan hoitosuhteen kannalta muita merkittäviä tietoja (esim. kertomustiedot, laboratorio- ja tutkimustiedot) sekä asiakkaan lähiomaisen nimi ja yhteystiedot.
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö.
 • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, psykologin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Kotipalvelu Päivikki Oy säilyttää henkilötietoja rekistereissään, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä ja asiointiin liittyvistä tapahtumista.
 • Asiakkaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja.
 • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot
 • Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilastiedot ovat arkaluontoisia henkilötietoja ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain työntekijöillä-Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Kotipalvelu Päivikki Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Tiedot kerätään asiakastietorekisteriin. (v-kalenteri) Rekisteriä käyttävä verkkopalvelu on suojattu salasanoilla ja tietoliikenteen salauksella. Tietokanta on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. joka on palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla keinoilla suojattuja.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet:

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet)

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kotipalvelu Päivikki Oy:n rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän dokumentin kohdan 11 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 • Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän dokumentin kohdan 11 mukaisesti.

 • Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Kotipalvelu Päivikki Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Yhteydenotot

Kaikissa tähän dokumenttiin liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Kotipalvelu Päivikki Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

12. Käsittelytoimien muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä kuvausta henkilötietojen käsittelytoimista ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.